GLOBALA MÅLEN 2030

ASOV Stockholm och dess systerorganisationers arbete stärker FNs globala hållbarhetsmål som Sverige, DR Kongo, Burundi och Tanzania har antagit för att främja hållbar utveckling. Det gör ASOV genom att direkt bidra till de globala målen 1, 3, 5, 10, 16 och 17. 

ASOV Stockholms nära och ömsesidiga samarbete med systerorganisationerna tillsammans med viktig samtida och historisk lokal kännedom är ASOV Stockholm helt unika i att kunna nå en grupp människor, samhällen samt mindre organisationer med finansiellt bistånd i beskrivna geografiska områden som aldrig annars nås av bistånd. ASOV som helhet stärker det globala partnerskapet för hållbar utveckling och mobiliserar resurser till några av de mest utsatta människorna i världen. 

Mål 1. Ingen fattigdom

Genom att sprida information om samhälleliga rättigheter, arbeta för integrering i samhället samt bistå med yrkesutbildningar till våra internationella samarbetsorganisationer bidrar vårt arbete till delmålen att:

1.1 Utrota den extrema fattigdomen

1.2 Minska fattigdomen med minst 50%

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Genom att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna, sexuell och reproduktiv hälsa, arbeta mot våld i nära relationer samtidigt som organisationen samarbetar internationellt med projekt i DR Kongo, Burundi bidrar ASOV Stockholm till delmålen att:

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

3.C Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård

Mål 5. Jämställdhet

All verksamhetsutövning ASOV Stockholm utför grundar sig i att bidra till jämställda förhållanden oavsett om det är ur ett genusperspektiv, maktperspektiv såväl inom familjen som i samhället i stort, därför bidrar arbetet till delmålen: 

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

5.2 Utrota våldet mot och utnyttjandet av kvinnor och flickor

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Mål 10. Minskad ojämlikhet

När individer får kännedom om sina rättigheter kan de också lättare utkräva dem samt lättare integreras i samhällets alla delar. Det internationella arbetet sker på en av de globalt minst utvecklade platserna och därför bidrar ASOV Stockholms arbete till jämlikhet såväl på lokal som global nivå via delmålen:

10.1 Minska inkomstklyftorna

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

10.B Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och sexuella rättigheter till målgrupperna vill ASOV Stockholm förebygga och åtgärda det våld och sexuella våld som främst kvinnor och tjejer får uppleva. Organisation bidrar därför till delmålen att:

16.1 Minska våldet i världen

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Genom samarbetet mellan ASOV Stockholm, ASOV DR Kongo, ASOV Burundi och ASOV Tanzania bidrar den lokala kunskapen på alla fyra platser till givande samverkan för delmålen att:

17.3 Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländerna

17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling