INTERNATIONELLT ARBETE

Stöd genom folkbildning och resurser

ASOV Stockholm bedriver projekt och nära samarbeten med våra globala systerorganisationer ASOV DR Kongo, ASOV Burundi och ASOV Tanzania för att skapa samhällsförändring. ASOV Stockholm stödjer dessa systerorganisationer genom folkbildning och resurser för att stötta dem i att kräva sina mänskliga rättigheter.  Utvecklingsprojekten har bidragit till att kvinnor med HIV eller som är närstående till HIV-positiva fått yrkesutbildning i sömnad i norra DR Kongo. 

Idag finns heller nästan inget stöd för de anhöriga och samhället tabubelägger såväl den HIV-positiva som dess närstående. Därför behöver projekten inkludera den primära målgruppen och deras närstående såväl som övriga samhället. För att inkludera de närstående har projekten utökat sömnadsutbildningen och erbjuder även utbildning i svetsning. Syftet med utbildningarna är att öka båda målgruppernas förståelse för jämställda relationer, HIV-positivas situation samt bidra till en förbättrad livssituation för dem själva och deras familjer. Genom yrkesutbildningarna får deltagarna verktyg som ökar deras möjlighet att bidra till familjeförsörjningen såväl som att ta en aktiv, jämlik och produktiv roll i samhället. Utbildningarna har tillsammans med de kunskapshöjande insatserna haft goda resultat på kvinnornas och deras anhörigas självkänsla, höjt deras självförtroende att delta i och tillhöra samhället samt minskat diskrimineringen av dem. Fortsatt stöd erbjuds till kvinnornas organisering samtidigt som dialog förs med ansvarsbärare och opinionskampanjer riktas mot allmänheten. Projektens slutgiltiga och långsiktiga mål är att kapacitetsbyggandet i samarbetet har lett till att deltagarna kan ta över och förvalta verksamheterna självständigt.

ASOV DR Kongo

ASOV Stockholm och ASOV DR Kongo har haft ett starkt samarbete sedan 2006 med flera

typer av utvecklingsprojekt. För att skapa en långsiktig samhällsförändring har projekten sett behov av att fortgå och vidareutvecklas. Eftersom området och organisationerna fått

möjlighet att vidareutveckla projekten har arbetat kunnat specificeras baserat på de

erfarenheter och slutsatser som kunnat dras från tidigare utvecklingsprojekt. De lärdomar

som projekten baseras på har bekräftats och fördjupats vilket har möjliggjort framtagandet av nytt relevant, efterfrågat och förankrat projekt. Den politiska instabiliteten i DR Kongo och närheten till Burundi har lett till en flytt av den

administrativa hanteringen och delar av aktiviteterna till grannlandet. ASOV Burundi har

därför skapats av de aktiva i ASOV DR Kongo då säkerhetsläget i perioder har begränsat genomförandet av verksamhetens deltagande i DR Kongo.

ASOV Burundi

ASOV Burundi skapades 2016 av de aktiva i DR Kongo. Organisationen i Burundi har fungerat som ett stöd till verksamheten och en säkerhet för genomförandet då säkerhetsläget i DR Kongo inneburit risker i genomförandet såväl som i begränsningar i kontakten med omvärlden på grund av periodvis bristande åtkomst till internet och elektricitet. Redan under 2017 påbörjades ett arbete där HIV-positiva och våldtagna kvinnor samt deras familjemedlemmar nåddes med information kring HIV, sexuella rättigheter, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Framförallt har HIV-positiva kvinnor stärkts i sin samhällsställning genom att erbjudas ett mikrolån i kvinnokooperativform. Att genomföra förändringar på samhällsnivå är en lång process som tar flera år att genomföra. ASOV Burundi har i samverkan med ASOV DR Kongo tagit stora steg i starten mot att uppnå dessa förändringar.

ASOV Tanzania

Organisationen är idag fortfarande en gräsrotsrörelse i den fas som resterande ASOV

organisationer var innan de blev formella organisationer. Idag pågår arbetet med att starta upp med stöd från ASOV Stockholm, ASOV DR Kongo och ASOV Burundi för att behålla identiteten och byggas via gemensamma värdegrunder för att lokalt arbeta med de globalt destruktiva strukturerna. Medans samordningen pågår engagerar sig frivilliga aktivister i att gemensamt förbättra samhällssituationen genom att bedriva småskaliga aktiviteter och informationsspridning kring HIV, sexuella rättigheter och sexuellt våld samt jämställdhet. Organisationen förväntas starta upp formellt inom en snar framtid.