PROJEKT

Min Kropp Mitt Ansvar 

Männen använder pandemin som en förevändning för att isolera sina familjemedlemmar och öka kontrollen över dem. Genom projektet Min Kropp Mitt Ansvar kan ASOV Stockholm skapa nya vägar att nå målgruppen som till stor del annars riskerar att gå miste om viktig samhällsinformation gällande både viruset och om vilken hjälp som finns att tillgå när någon utsätts för våld i hemmet. Det är av stor vikt att öka förståelsen hos målgruppen och att stärka deras möjlighet att själva vilja motverka såväl smittspridning som våld och övergrepp i nära relationer. Genom att erbjuda verktyg och information kan också målgruppen själva agera för att skapa en långsiktig förändring.

Against child marriage 

Under 2020 arbetade ASOV Stockholm med projektet Against child marriage vars syfte var att bidra till att motverka tvångs-och barnäktenskap. Genom att skapa ett nätverk, Kvinnor mot barnäktenskap, som stöttar flickor och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för tvångs och barnäktenskap ska detta förebyggas genom ökad kunskap och informationsspridning. Projektets aktiviteter innefattade en stor internationell konferens i Stockholm/Skarpnäck i mars 2020 med deltagare från hela Sverige, Danmark, Norge, Bryssel, Kanada, Schweiz, Frankrike, Belgien, England, Finland, Tanzania, Portugal där ämnet diskuterades av såväl förberedda talare som av deltagare vilket gav spridning av information för att möta behoven med relevant kunskap. 

Projektets målgrupp består av kvinnliga kvotflyktingar med ursprung från afrikanska länder söder om Sahara samt att inkludera organisationsledare och beslutsfattare. Sveriges Jämställdhetsminister och representanter från olika afrikanska länder deltog på konferensen. Konferensen ägde rum innan några samlingsrestriktioner hade givits men för att minska riskerna av smittspridningen på grund Covid-19 deltog vissa av talarna via länk på storskärmsbild i lokalen i Skarpnäcks Kulturhus. Advokat Åsa Cronberg och professor/överläkare Anna Mia Ekström bidrog också med relevant kunskap som var efterfrågad av målgruppen. Under kvällen framfördes sång och dans av kulturgruppen Nagni och dansgruppen Afrodansen.

Demokrati tillsammans

Projektets resultatmål är att nå ut till personer ur målgruppen med kunskap om demokrati i allmänhet samt demokratiskt valdeltagande och engagemang i synnerhet. Projektets effektmål är att öka kunskapen bland målgruppen avseende demokrati. Projektets effektmål är även att stärka målgruppens möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer. Projektets effektmål är att skapa positiva attityder kring demokrati som värdegrund. I projektet kommer informatörer att användas som metod för att nå ut till flera tusen personer ur målgruppen. Valet av metoden informatörer är beprövad då ASOV Stockholm har använt denna metod i tidigare projekt om valdeltagande. Metoden är framgångsrik då den utgår från målgruppens behov av att kunna få information och kunskap på sitt eget språk och utbildas av någon som har kännedom om kulturella referensramar. Informatörerna ska i sin tur hålla i temakvällar för målgruppen för att utbilda dem i demokratins betydelse, värdet av demokratiskt delaktighet och engagemang. 

Det långa flykten och jag

Trots att alla kommuner ska ha integrationsstrategier och ett flertal organisationer runt om i landet arbetar med integration är det mycket svårt att hitta mer djupgående satsningar riktade mot kvotflyktingar. Migrationsverket har också identifierat en brist av stöd för kvotflyktingar och därför valt att lägga om sina strategier kring antal akuta kvotflyktingar. De ser bland annat att det finns ett behov av att öka kommunernas förutsättningar för att arbeta planerat med mottagandet av flyktingarna. Då forskning visat att tidiga trauman ökar sannolikheten till att en individ blir utåtagerande, deprimerad och får problem med att anpassa sig till nya miljöer är det av stor vikt att stödja dessa individer. Ett av de trauman som är vanligt förekommande hos unga, framförallt flickor och kvinnor, är att ha blivit utsatt för sexuellt våld samt hedersrelaterat våld.

Projektets övergripande mål är att bidra till att unga kvotflyktingar känner sig stärkta till att bli en aktiv del av samhället genom organisering och kunskap inom våldsförebyggande åtgärder, integrering, jämställdhet och sexuella rättigheter. Vilket genomfördes via stärkande och kunskapsfördjupande möten, ledarskapsutbildningar och utåtriktade aktiviteter. All verksamhet i projektet genomförs med hjälp av interaktiva samtalsmetoder, feministiska mötesmetoder samt målgruppens delaktighet i projektets utveckling. Efter avslutat projekt kommer målgruppen själva kunna ta sin organisering vidare samtidigt som deltagande organisationer fortsätter sitt samarbete med dem genom de metoder och lärdomar som tillvaratagits under projektets gång.